Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna Polcar PPH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 

Administrator danych

Polcar PPH z siedzibą w Warszawie (02-619) przy ul. Wejnerta 19,
NIP 521-044-50-18

Dane kontaktowe

W sprawach związanych z danymi osobowymi można się z nami kontaktować:

- telefonicznie + 48 22 4922491

- drogą elektroniczną dane-osobowe@polcar.com

- listownie na adres firmy, z dopiskiem „Dane osobowe”.

Cele przetwarzania, podstawa prawna

Państwa dane przetwarzane są w celu:

- realizacji zapytań i zamówień:

  • składanych bezpośrednio w firmie Polcar PPH oraz poprzez lokalnych dystrybutorów,
  • składanych przez wszystkie dostępne kanały komunikacji,
  • a także dochodzenia roszczeń z nimi związanych,
    na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

- marketingu bezpośredniego związanego z prowadzoną działalnością na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

- badania satysfakcji ze współpracy z nami oraz Dystrybutorami lokalnymi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Źródło danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytań i zamówień. Zgoda wyrażona na każdy cel przetwarzania może być odwołana w dowolnej chwili.
Możemy także pozyskać dane ze źródeł publicznych takich jak np. rejestry KRS, CEIDG oraz ze źródeł o dostępie ograniczonym, np. KRD, BIG. W takim przypadku dokonujemy weryfikacji, czy posiadamy podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych.

Zakres przechowywanych danych

Przetwarzamy jedynie dane związane z realizacją celów firmowych, takie jak: imię, nazwisko, dane kontaktowe (m.in. adres, telefon, e-mail), funkcja pełniona w organizacji.
W uzasadnionych przypadkach możemy prosić o dane związane z dokumentem tożsamości, jeżeli wymagają tego dodatkowe przepisy związane z wystawianymi dokumentami.

Odbiorcy danych

Państwa dane mogą być przekazane naszemu lokalnemu dystrybutorowi realizującemu zapytanie lub zamówienie na podstawie umowy powierzenia.
Dane osobowe mogą także zostać ujawnione podmiotom współpracującym na potrzeby związane z realizacją umów i wykonywaniem praw z nich wynikających, w tym (ale nie wyłącznie) podmiotom świadczącym usługi księgowe, windykacyjne, informatyczne, marketingowe, dostarczającym przesyłki kurierskie oraz zapewniającym obsługę administracyjną lub prawną.
Nie przekazujemy Państwa danych poza obszar Unii Europejskiej, z wyjątkiem sytuacji, gdy wymaga tego konkretne żądanie z Państwa strony związane z realizacją zamówienia.

Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie oraz przez czas potrzebny na dochodzenie roszczeń, w tym obsługi zgłoszeń związanych z gwarancją bądź rękojmią.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji będących wynikiem profilowania opartego o dane osobowe.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Mają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:
- prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych,
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania danych osobowych,
- prawo żądania usunięcia danych osobowych,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami.

Prawo do wniesienia skargi

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje dodatkowe

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się pod adresem: https://polcar.com/pl/polityka-prywatnosci

 

 

Polcar
loading