Regulamin monitoringu wizyjnego

Regulamin monitoringu wizyjnego

Regulamin monitoringu wizyjnego

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO

w firmie Polcar P.P.H.
 

 1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w firmie Polcar P.P.H. z siedzibą w Warszawie (02-619), ul.Wejnerta 19, NIP 521-044-50-18, zwanej dalej Polcar, miejsca instalacji kamer systemu na terenie Polcar, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
 2. Monitoring wizyjny stosowany na terenie Polcar stanowi przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w rozporządzeniu ogólnym Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Administratorem urządzeń i danych z monitoringu wizyjnego jest Polcar.
 4. Kontakt związany z ochroną danych osobowych w Polcar:
 • telefonicznie: +48 22 492 24 91
 • drogą elektroniczną: dane-osobowe@polcar.com
 • listownie na adres siedziby firmy z dopiskiem „Dane osobowe”.

Polityka Prywatności dostępna jest na stronie: www.polcar.com.

 1. Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego we wszystkich miejscach prowadzenia działalności  jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, a także innych osób przebywających czasowo lub okazjonalnie na terenie objętym monitoringiem, ochrona mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Polcar na szkodę.
 2. Wszystkie nieruchomości objęte są monitoringiem oraz oznakowane w widoczny sposób w postaci odpowiednich tabliczek. Dodatkowo na ogrodzeniach/bramach umieszcza się tabliczkę z właściwą klauzulą informacyjną.
 3. System przedmiotowego monitoringu funkcjonuje całodobowo; w jego skład wchodzą: kamery, rejestratory, okablowanie i inna infrastruktura niezbędna do prawidłowego działania systemu.
 4. Rejestracji podlega tylko obraz (wizja). Nie jest rejestrowany dźwięk (fonia).
 5. Kamery nie mogą być umieszczane w miejscach, w których rejestracja obrazu mogłaby naruszyć prywatność lub godność człowieka, a w szczególności w szatniach i pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.
 6. Polcar przetwarza dane osobowe gromadzone w ramach monitoringu wizyjnego samodzielnie oraz w wykonaniu umów powierzenia przetwarzania danych zawartych z innymi podmiotami. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się powierzenie przetwarzania danych firmom trzecim na podstawie stosownych umów.
 7. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych i zachowania tajemnicy, a ich uprawnienie dostępu do tych danych i ich przetwarzania wymaga nadania stosownego upoważnienia przez Polcar.
 8. Nagrania z obrazu przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane a okres ich przechowywania wynosi do 90 dni. Po tym okresie dane ulegają usunięciu poprzez ich nadpisanie na urządzeniu rejestrującym obraz. W praktyce okres ten może być krótszy niż 90 dni.
 9. W uzasadnionych przypadkach, w celu ochrony mienia i z poszanowaniem obowiązującego prawa, dopuszcza się udostępnienie przetwarzanych danych.
 10. W interesie publicznym, zapis z systemu monitoringu może być udostępniony uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze, na ich pisemny wniosek, ponieważ udostępnienie nagrań osobom fizycznym może naruszyć prawa i wolności innych osób trzecich.
 11. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków w/w podmiotów, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
 12. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do Polcar z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek opatrzony podpisem i pieczątką właściwego podmiotu należy złożyć w formie elektronicznej (jako skan) na adres: monitoring@polcar.com lub w formie listownej na adres siedziby firmy.
 13. Wniosek, o którym mowa w pkt.16 powinien zawierać datę zdarzenia, przybliżoną godzinę i miejsce. W przeciwnym razie nie będzie możliwości odnalezienia właściwego obrazu.
 14. Kopia danych z monitoringu stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczona (w zamkniętym i niedostępnym dla postronnych osób miejscu) na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i udostępniana jest jedynie uprawnionym instytucjom, np. Policji. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez ten okres kopia podlega fizycznemu zniszczeniu.
 15. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany poprzez udostępnienie Regulaminu Monitoringu Wizyjnego za pośrednictwem strony internetowej www.polcar.com oraz poprzez umieszczenie w widocznych miejscach oznaczenia z treścią: <>.
 16. Wszelkie inne nieuregulowane w tym Regulaminie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie: www.polcar.com.
Polcar
loading