Regulamin serwisu

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu

INFORMACJE OGÓLNE
Polcar PPH, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wejnerta 19 (kod pocztowy 02-619), zwany dalej Polcar, oświadcza iż niniejsza strona internetowa, zwana dalej Witryną, jest obsługiwana przez Polcar PPH i może być wykorzystywana jedynie w charakterze informacyjnym. Korzystając z niej, w tym pobierając i kopiując materiały informacyjne, Użytkownik wyraża każdorazowo zgodę na przedstawione poniżej warunki. Brak akceptacji niniejszych warunków oznacza, iż Użytkownik powinien natychmiast zaprzestać korzystania ze strony internetowej.

ZNAKI W FORMIE GRAFICZNEJ, GRAFICZNO-TEKSTOWEJ, TEKSTOWEJ
Niniejsza Witryna zawiera znaki graficzne, logotypy, znaki towarowe, informacje o towarach, produktach i inne, których Polcar jest właścicielem, bądź posiada licencje do ich użytkowania. W Witrynie mogą być opublikowane również znaki towarowe podmiotów trzecich. Użytkownik zobowiązuje się do nie używania ich bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody.
W szczególności Użytkownik nie możne umieszczać wspomnianych znaków w materiałach informacyjnych, publikacjach, witrynach oraz innych formach prezentacyjnych, których zawartość narusza dobre imię firmy Polcar PPH lub jego produktów i usług, własność intelektualną lub inne prawa, bądź jest w sprzeczności z polskim prawem, prawem obowiązującym w kraju Użytkownika lub prawem międzynarodowym.

ZASADY KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW OPUBLIKOWANYCH W WITRYNIE A PRAWA AUTORSKIE
Cała zawartość Witryny firmy Polcar PPH: jej projekt, układ graficzny, zawarte w niej treści i elementy graficzne witryny stanowią własność intelektualną Polcar i podlegają ochronie prawnej określonej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawie własności przemysłowej, prawie prasowym oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Materiały umieszczone w Witrynie nie mogą być powielane ani wykorzystywane w części lub w całości. Żaden spośród znaków graficznych (w szczególności logotypów), tekstów, fotografii, ilustracji, dźwięków, animacji, filmów oraz ich układów rozmieszczenia w Witrynie, jak również katalogi, prezentacje i wszelkie inne materiały reklamowe i dokumenty znajdujące się w Witrynie nie mogą być kopiowane, przesyłane, przetwarzane i modyfikowane w celach komercyjnych ani też udostępniane osobom trzecim bez wyraźnej zgody Polcar wyrażonej w formie pisemnej. Na stronie internetowej mogą być opublikowane fotografie, do których prawa autorskie posiadają podmioty trzecie.

Polcar upoważnia Użytkownika do wyświetlania Witryny i korzystania z jej zawartości jedynie w celu osobistego, niekomercyjnego, wewnętrznego użytku, chyba że Polcar udzieli szczególnych uprawnień w formie pisemnej lub uprawnienia takie wynikają z warunków udzielonej przez Polcar licencji dołączonej do materiałów, których licencja dotyczy. Takie upoważnienie/licencja nie oznacza przekazania praw do materiałów lub ich egzemplarzy oraz podlega następującym ograniczeniom:
- Użytkownik zobowiązany jest zachować/umieścić na wszystkich kopiach ściągniętych materiałów informację o prawach autorskich i innych prawnie zastrzeżonych ograniczeniach zawartych w materiałach,
- Użytkownik nie może w żaden sposób modyfikować/zmieniać materiałów, powielać, prezentować, dystrybuować, jak również używać ich w jakikolwiek inny sposób w celach publicznych lub komercyjnych,
- Użytkownik nie może przekazywać materiałów żadnej innej osobie.

Użytkownik zobowiązany jest stosować się do wszelkich dodatkowych ograniczeń wyświetlanych na bieżąco na stronie internetowej. Ograniczenia te mogą się zmieniać.

OPROGRAMOWANIE I INNE MATERIAŁY OPUBLIKOWANE W WITRYNIE

Programy i inne aplikacje, instrukcje, certyfikaty oraz inne pliki i foldery opublikowane w Witrynie podlegają ochronie prawnej. Użytkownik jest świadom i akceptuje, iż programy, pliki i foldery podlegają umowie licencyjnej, warunkom użytkowania, towarzyszącym lub dołączonym do nich.

Programy, pliki i foldery są dostępne do pobrania wyłącznie dla tych Użytkowników, którzy zaakceptowali umowy licencyjne lub warunki użytkowania, jeśli takowe zostały wprowadzone. Użytkownik nie może w żaden sposób rozpowszechniać, czy w jakikolwiek inny sposób udostępniać programów, plików lub folderów osobom trzecim, a także naruszać jakichkolwiek praw odnoszących się do nich.

Zastrzega się, że Użytkownik nie ma prawa do przeprowadzania modyfikacji, tworzenia elementów pochodnych, tłumaczenia, podziału lub łamania kodów udostępnionych programów, plików lub folderów. Powyższe ma zastosowanie do wszelkich innych materiałów zamieszczonych na stronie internetowej, jak i samej strony internetowej.

PLIKI COOKIE
https://polcar.com/pl/polityka-cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI
https://polcar.com/pl/polityka-prywatnosci 

LINKI, PRZEKIEROWANIA DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH
Witryna może zawierać odnośniki do innych stron internetowych należących do odrębnych podmiotów. Polcar PPH nie kontroluje zawartości takich stron internetowych ani linków na nich się znajdujących i nie jest odpowiedzialny za opublikowane tam treści. Zamieszczone w Witrynie odnośniki nie oznaczają, że Polcar: popiera, sponsoruje, jest powiązany z właścicielem strony internetowej (do której odnośnik znajduje się w Witrynie) lub jest prawnie upoważniony do używania znaków handlowych, marek, logo lub oznaczenia praw autorskich przedstawionych na stronie internetowej, do której prowadzi odnośnik. Polcar nie ma wpływu na niezależne praktyki związane z ewentualnym stosowaniem plików cookie i ochroną prywatności na stronach, do których prowadzą zamieszczone odnośniki, w związku z tym nie ponosi żadnej z tym związanej odpowiedzialności.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
W najszerszym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie, Użytkownik akceptuje i przyjmuje do wiadomości, że Polcar nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogły powstać bądź powstały w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Witryny oraz wszelkich innych stron internetowych, do których prowadzą linki zamieszczone w niniejszej Witrynie. Powyższe zasady dotyczą także wiadomości e-mail otrzymywanych od Użytkownika bądź wysyłanych przez Polcar. Ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie w szczególności do ewentualnych błędów, przerw, wirusów komputerowych, awarii lub utraty danych. Polcar nie odpowiada za utracone korzyści Użytkownika spowodowane wystąpieniem sytuacji opisanej w niniejszych warunkach.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z niniejszej Witryny. Jeśli Użytkownik wywoła poprzez świadome działanie zakłócenie pracy Witryny lub systemów przekazujących ją innym Użytkownikom - pokryje wszelkie koszty związane z usunięciem wyrządzonych szkód wynikających z popełnionych czynów.

ZMIANY I BŁĘDY NA STRONIE INTERNETOWEJ
Pomimo starań Polcar, materiały dostępne w Witrynie mogą zawierać nieścisłości, przejęzyczenia, błędy lub przeoczenia. Polcar nie gwarantuje dokładności i kompletności publikowanych treści/materiałów i może w każdym czasie, bez uprzedzenia, dokonywać dowolnych korekt/modyfikacji w niniejszej stronie internetowej, w materiałach, informacjach, programach, usługach.
Polcar może w dowolnym momencie zmienić, zawiesić lub przerwać działanie dowolnej części niniejszej Witryny.
Polcar może w dowolnym momencie cofnąć pozwolenia lub prawa udzielone w niniejszych warunkach. W takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest zniszczyć niezwłocznie wszelkie pobrane ze strony internetowej materiały.

PRAWO WŁAŚCIWE
Prawem właściwym dla oceny niniejszych zapisów jest prawo polskie. Bez względu na ewentualną rozbieżność pomiędzy przepisami prawa obowiązującymi w Polsce i w miejscu zamieszkania lub siedziby Użytkownika organem właściwym do rozstrzygania sporów mogących zaistnieć w związku z użytkowaniem niniejszej strony internetowej przez Użytkownika lub przestrzeganiem przez niego niniejszych warunków jest powszechny sąd polski.
 

Polcar
loading